Публічна оферта для водіїв

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Інформаційна Диспетчерьска Служба (надалі ІДС) «Jetton Car Service», іменоване надалі - «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, в особі директора, що діє особисто, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі - Договір) з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним.

2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до інформації про замовлення на перевезення пасажирів, яка міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.

3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1.

4. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Послуги - інформаційні послуги з надання доступу до інформації про перевезення пасажирів, знаходиться на електронному ресурсі СТОРОНИ 1 та Мобільному додатку.

1.2. Клієнт - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги з перевезення пасажирів будь-яким доступним способом СТОРОНИ 1.

1.3. Замовлення - доручення на надання послуг з перевезення клієнтів СТОРОНИ 1 і їх багажу при необхідності, структуроване по необхідним реквізитам: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення і т.д.

1.4. Автоматизована інформаційна система обслуговування - це взаємопов'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли СТОРОНІ 1 від клієнтів, і розрахунку вартості таких послуг.

1.5. СТОРОНА 1 – фізична особа за законодавством України - ІДС «Jetton Car Service», яка забезпечує надання послуг і проведення всіх необхідних розрахунків відповідно до цього Договору.

1.6. СТОРОНА 2 - фізична особа, яка за допомогою Веб-сайту СТОРОНИ 1 або Мобільного додатку користується інформаційними послугами СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг будь-якою особою, яка не мала на те повноважень.

1.7. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладено на Веб-сайті СТОРОНИ 1 jetton.com.ua і в Мобільному додатку), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

1.8. Веб-сайт СТОРОНИ 1 - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: jetton.com.ua

1.9. Мобільний додаток - копія комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв Android, який надається СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2 в тимчасове користування (протягом терміну дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для надання послуг СТОРОНІ 2.

1.10. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом проведення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За даним договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про замовлення на перевезення пасажирів на своїх електронних ресурсах і надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання брати чи не брати інформацію СТОРОНИ 1 про перевезення пасажирів. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 замовлення остання зобов'язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором грошову суму.

2.2. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.

2.3. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги.

2.4. Момент акцепту публічної оферти, що визначений п.2.3. Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки СТОРОНИ 2:

3.1.1. виконувати всі прийняті ним замовлення;

3.1.2. проводити технічне обслуговування ТЗ;

3.1.3. вимагати належного виконання умов даного договору;

3.1.4. дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

3.1.5. оформити всі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України про надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом;

3.1.6. не передавати ні права, ні можливості доступу до інформації, що надається третім особам;

3.1.7. своєчасно і в повному обсязі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;

3.1.8. надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;

3.1.9. в разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого замовлення СТОРОНА 2 зобов'язана своєчасно повідомити про це СТОРОНЕ 1. В іншому випадку, договір може бути розірваний в односторонньому порядку.

3.2. Права СТОРОНИ 2:

3.2.1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;

3.2.2. отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.3. Обов'язки СТОРОНИ 1:

3.3.1. надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до електронного ресурсу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп'ютер) для отримання інформації та можливості зареєструватися у мобільному додатку.

3.3.2. вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.

3.4. Права СТОРОНИ 1:

3.4.1. перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

3.4.2. в разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору, вимагати усунення порушень.

3.4.3. відмовити СТОРОНІ 2 в акцепту цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недотримання або порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та / або Правил співробітництва, розміщених на веб-сайті СТОРОНИ 1.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір винагороди за надання інформації, зазначеної в п. 2.2. цього Договору, становить від 12% до 15% від вартості замовлення пасажирських перевезень за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.

4.2. Розмір плати за користування мобільним додатком СТОРОНИ 1 становить від двох гривень на добу, в залежності від міста, в якому СТОРОНА 2 використовує мобільний додаток.

4.3. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали на банківський рахунок СТОРОНИ 1.

4.4. Зазначена винагорода може бути змінено СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі на розсуд СТОРОНИ 1 шляхом повідомлення про це СТОРОНИ 2 в порядку, передбаченому 5.2. цього Договору.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї зі сторін своїх обов'язків.

5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайт СТОРОНИ 1 і Мобільних додатках.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню будь-яких платежів за Договором, СТОРОНИ 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про сплату виплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення.

6.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню платежів за Договором, СТОРОНИ 1 має право без попередження припинити надання послуг за даним Договором.

6.4. Припинення надання послуг СТОРОНОЮ 1 з причин, вказаних в п. 6.3. Договору, не звільняє СТОРОНУ 2 від виконання зобов'язань по оплаті отриманих Послуг, щодо яких виник борг перед СТОРОНОЮ 1, а також оплати пені на користь СТОРОНИ 1.

6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.3., 6.4. цього Договору, для поновлення надання послуг, СТОРОНА 2 має сплатити винагороду і пеню СТОРОНІ 1 в повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 відновити надання послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.6. Якщо СТОРОНА 2 завищує вартість Замовлення, СТОРОНА 1 має право стягнути з СТОРОНИ 2 штраф у розмірі, який перевищує вартість Замовлення.

6.7. Всі скарги та претензії, які виникають в будь-якому відношенні за наданими послугами з перевезення на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою оператора СТОРОНИ 1, приймаються і розглядаються Сторонами. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною стосовно якості надання послуг з перевезення на замовлення, в цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої в роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. СТОРОНА 2 - фізична особа, приймаючи умови даного Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 її персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє по своїй волі і в своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, прізвище, електронну адресу, телефон та інша інформація, що стосується СТОРОНИ 2, а також наступні персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2 як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри і настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання даного Договору для здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення ( в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавством.

8.2. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена в застосуванні способів їх обробки.

8.3. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні співробітникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА 1 не продає або залишають поза передачею, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди СТОРОНИ 2 за винятком випадків, передбачених цією Угодою та / або Положенням про конфіденційність. Зокрема, СТОРОНА 1 передає персональні дані СТОРОНИ 2 пасажирам з метою виконання замовлень на перевезення, прийнятих до виконання СТОРОНОЮ 2. СТОРОНА 1 може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних СТОРОНИ 2. Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані СТОРОНИ 2 для інших цілей. СТОРОНА 1 також передає персональні дані СТОРОНИ 2 в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності СТОРОНИ 1 і третіх осіб.

8.4. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Також укладенням даного Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий і зрозумілий.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою jetton.com.ua. Договір набуває чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті СТОРОНИ 1, для СТОРОНИ 2 - з моменту його акцептування.

9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю, і правоздатність. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якого іншого держави або міжнародними нормами.

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місце знаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його складанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчості і підсудності.

9.6. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (в тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 і СТОРОНОЮ 2, і / або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору будуть оголошені недійсними або не забезпеченими позовною давністю, всі інші положення та умови залишаються дійсними і забезпеченими позовною давністю. Всі такі недійсні або не забезпечені позовної давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю і відображати наміри Сторін.

9.8. База даних, яка формується в результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, в тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний будь-якою із Сторін в односторонньому порядку.

9.10. У разі, якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту здійснення останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше оплат, цей Договір вважається таким, що втратив свою силу.

9.11. Цей Договір складений українською мовою.